Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка на надробител на дървесина за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 9088981/2019