Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка на брава, метален тип за нуждите на Електроразпределение Север АД - оттеглена

Номер: 9092257 / 2019