Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/100Ah и 220V/120Ah по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Номер: 9090462 / 2019