Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции (РОЦ Шумен, РОЦ Търговище)

Номер: 9078277/10.07.2018