Нов срок за уведомяване при планови прекъсвания

Във връзка с влизането в сила на нови Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД (Общи условия) считано от 16.10.2022 г. се променя срокът за предварително уведомяване при планирани прекъсвания на преноса на електрическа енергия. Съгласно клаузите на новите Общи условия Електроразпределение Север АД е длъжно да уведомява клиентите си най-късно 48 (четиридесет и осем) часа предварително за предстоящо прекъсване на преноса на електрическа енергия поради необходимостта от извършване на планирани дейности по електроразпределителната мрежа. Дружеството поддържа актуална информация за планираните прекъсвания на интернет страницата си: https://www.erpsever.bg/bg/prekysvanija