Временно ограничение на онлайн услугите заради промени в ЗЕВИ

Публикувано на 25.10.2023

Временно ограничение на онлайн услугите заради промени в ЗЕВИ

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви уведомим, че съгласно § 70, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за възобновяеми енергийни източници за всички енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които са издадени становища за присъединяване, но към датата на влизане в сила на този закон не са сключени предварителни договори или договори за присъединяване, се предоставя гаранция в полза на оператора на съответната електрическа мрежа гаранция под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) присъединена мощност на бъдещия енергиен обект. Гаранцията се предоставя в тримесечен срок от влизане в сила на закона (до (15.01.2024г.). При неизпълнение в посочения срок процедурата по присъединяване на обекта се прекратява на основание ал. 4 от същата разпоредба.

В тази връзка от Електроразпределение Север АД са изпратени уведомления до всички клиенти с издадени становища за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, без сключени предварителни договори или договори за присъединяване, че следва да предоставят гаранция под формата на банкова гаранция или депозит в съответния размер. Банковата гаранция/депозитът обезпечава извършените разходи за присъединяването на обекта и следва да се актуализира до неговото присъединяване. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да бъде минимум 18 месеца, считано от датата на издаването ѝ.

·         Банкова гаранция може да бъде предоставена до Електроразпределение Север АД по един от следните начини:

o    По поща на адрес: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 258, кула Г;

o    В удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО

·         Депозит може да предоставите по следната банкова сметка на Електроразпределение Север АД:

o    "Обединена българска банка" АД, IBAN: BG02RZBB91551088593303,         BIC: RZBBBGSF

 

Молим да имате предвид, че поради необходимост от техническо внедряване на системите, дистанционното заявяване на услугите за присъединяване на производители с персонален идентификационен код (ПИК) през Виртуален център за обслужване на клиенти временно няма да бъде достъпно.

 

При възникнали допълнителни въпроси можете да се свържете с нас денонощно на телефон: 0700 16 161 или на имейл: info@erpsever.bg

Поднасяме извинение за възникналите неудобства и благодарим на нашите клиенти за разбирането!

Още новини