Промени в процедурата по смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група за клиенти с обекти, присъединени към електро-разпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД

Промени в процедурата по смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група за клиенти с обекти, присъединени към електро-разпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД

Във връзка с измененията и допълненията в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), обнародвани в Държавен вестник бр. 40 от 05.05.2020 г., Ви уведомяваме за следните промени в процедурата по смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група (КБГ), влизащи в сила от 01.06.2020 г.:

1. Заявяването на смяна на доставчик и/или КБГ на свободен пазар се извършва само по електронен път и само чрез избрания от клиента доставчик/ КБГ. За целта не е необходимо клиентът да предоставя  нотариално заверено пълномощно и съответно доставчикът/КБГ да го предоставя на оператора на електроразпределителната мрежа (чл. 99, ал. 3 и ал. 4 от ПТЕЕ).

-          Предвид посочените по-горе разпоредби Електроразпределение Север АД ще приема заявления за смяна на доставчик/КБГ за обекти с почасово измерване и за обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, на онлайн платформата на дружеството на адрес: https://online.energo-pro.bg.

-          Напомняме, че попълнените в онлайн платформата заявления и придружаващите ги документи, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) трябва да бъдат изпратени на имейл online@energo-pro.bg и следва да са получени до 23:59 ч. на 10-то число на месеца (или на първия следващ работен ден, в случай че 10-то число е почивен ден).

-          С подаването на заявлението Вие декларирате, че имате сключен договор с клиента за продажба на електрическа енергия/комбинирани услуги/участие в балансираща група. Не е необходимо да предоставяте друг вид документ, удостоверяващ наличието на сключен договор с клиента.

-          В случаите, в които документите се подписват с електронен подпис на служител, същият следва да приложи нотариално заверено пълномощно от избрания от клиента доставчик/ КБГ), от което да е видно, че има право да извършва действия във връзка със смяна на доставчика и/или КБГ от името на същия.

2. Съгласно чл. 15, ал. 5 от ПТЕЕ, наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ) е задължително условие за участието на крайни клиенти на пазара по свободно договорени цени и е част от процедурата по регистрация на пазара. Крайни клиенти, които са регистрирани на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, без да имат сключен договор за доставка на електрическа енергия от ДПИ, следва да сключат такъв договор при смяна на доставчик на пазара.

-       На онлайн платформата https://online.energo-pro.bg ще получите информация дали клиентът има подписан договор с ДПИ. Ако договор с ДПИ не е наличен за даден обект, имате три възможности:

да подпишете договор с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството му на ДПИ, от името на клиента, като за целта следва да предоставите нотариално заверено пълномощно от клиента;
да свалите от платформата договор, който да предоставите на клиента за подпис с КЕП или присъствено в наш Център за обслужване на клиенти;
да заявите, че клиентът сам ще организира подписването на договор с ДПИ.
Обръщаме внимание, че ако клиентът не сключи договор с доставчик от последна инстанция, съгласно чл. 15, ал. 6 от ПТЕЕ  Електроразпределение Север АД ще прекрати процедурата по смяна на доставчик.

3. Процедурите по смяна на собственост за обект на свободен пазар съгласно чл. 102а от ПТЕЕ не се променят. За да бъдат извършени от доставчик и/или КБГ, клиентът трябва изрично да го е упълномощил с пълномощно с нотариална заверка.

4. Доставчик и/или КБГ не може да смени координатор на балансираща група като упълномощено лице, ако смяната е с Краен снабдител или Доставчик от последна инстанция.

5. ВАЖНО!!! На 01.06.2020 г. Онлайн платформата https://online.energo-pro.bg ще бъде затворена за обновяване до новата си версия с по-горе описаните промени. Молим за разбиране и уточняваме, че в тази връзка крайният срок за приемане на заявления – 10.06.2020 г. ще бъде удължен с един ден, до 23:59 ч. 11.06.2020 г.

Още новини