ЕРП Север подготви мрежата в Североизточна България за работа през есенно-зимния период

Публикувано на 13.11.2023

ЕРП Север подготви мрежата в Североизточна България за работа през есенно-зимния период

Във връзка с подготовката на електроразпределителната мрежа в Североизточна България, извършвана ежегодно през този сезон, ЕРП Север осъществи необходимите технически и организационни мероприятия и дейности, насочени към сигурна и безаварийна работа на съоръженията. Извършени са инспекции и обслужване на  трафопостовете, собственост на електроразпределителното дружество, реконструирани са 475 км мрежа ниско напрежение (НН), подменени и новопоставени са 2343 стълба средно и ниско напрежение, долято е 24 хил. литра трансформаторно масло, подменени са 8760 изолатора средно напрежение (СН).

Инвестициите на дружеството от началото на годината до края на октомври възлизат на 35 млн. лв., значителен дял от които за подобряване работата на разпределителната мрежа и присъединявания. Немалка част от инвестициите на дружеството са за средства за търговско измерване и електромерни табла, както и в транспортни средства за обслужване на мрежата.

С изразходваните средства за ремонт на мрежа СН е постигнато подобряване на качеството на доставяната енергия. Подмяната на кабелни линии НН и ремонтът на въздушни линии НН е предпоставка за отстраняването на евентуално възникнали повреди в кратки срокове и повишаване сигурността на снабдяване с електрическа енергия на клиентите на дружеството. Не на последно място инвестициите са предпоставка за намаляване на технологичните разходи.

За отстраняване на аварии по електроразпределителната мрежа дружеството разполага с 391 екипа. Всички екипни автомобили са оборудвани с лични предпазни средства и инструменти. При кризисни ситуации има възможност да се прегрупират и пренасочат технически екипи и техника към засегнатите райони.

Чрез проведените мероприятия съоръженията на Дружеството са приведени в съответствие с изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредбата за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии и правилниците по безопасност на труда.

Още новини